Amazonite

Showing all 28 results

$2.54 USD$31.44 USD
Amazonite Amethyst Black onyx Howlite +68
$8.49 USD $9.99 USD
Amazonite Black onyx Amethyst Pink tourmaline +1
$4.24 USD $4.99 USD
Sunstone Sodalite Serpentine Amethyst +26
$3.39 USD $3.99 USD
Amazonite Black onyx Lapis lazuli Amethyst +6
$3.39 USD$49.29 USD
Amazonite Black onyx Howlite Jasper +32
$5.09 USD$30.59 USD
Amazonite Amethyst Blue topaz Citrine +26
$5.94 USD $6.99 USD
Rose quartz Yellow aventurine Amazonite Labradorite +8
$1.69 USD$27.19 USD
Aqua chalcedony Amethyst Amazonite Black onyx +44
$6.79 USD $7.99 USD
Amazonite Black onyx Golden rutile Hydro amethyst +9
$1.69 USD $1.99 USD
Amethyst Black onyx Tiger eye Rose quartz +8
$3.39 USD$49.29 USD
Howlite Jasper Rose chalcedony Amethyst +32
$4.24 USD$26.34 USD
Amethyst Amazonite Black onyx Howlite +11
$5.09 USD$79.04 USD
Purple jasper Lapis jasper Pink jasper Chrysoprase +56