Smoky Topaz

Showing all 20 results

$2.69 USD$33.29 USD
Amazonite Amethyst Black onyx Howlite +68
$3.59 USD$57.59 USD
Morganite Crystal Amethyst Copper infused +44
$17.99 USD $19.99 USD
Black onyx & crystal Smoky topaz & rose chalcedony Green chalcedony & black onyx Green onyx & citrine +7
$1.79 USD$28.79 USD
Copper infused Blue chalcedony Black onyx Crystal +35
$2.69 USD$43.19 USD
Copper infused Blue chalcedony Black onyx Crystal +38
$2.69 USD$43.19 USD
Smoky topaz Rose chalcedony Blue chalcedony Red onyx +32
$7.19 USD $7.99 USD
Amazonite Black onyx Golden rutile Hydro amethyst +9
$1.79 USD$28.79 USD
Blue copper infused Green amethyst Black onyx Blue chalcedony +62
$2.69 USD$43.19 USD
Aqua chalcedony Amethyst Black onyx Blue chalcedony +86
$1.79 USD$28.79 USD
White chalcedony Lemon topaz Black onyx Blue chalcedony +86
$1.79 USD$28.79 USD
Green chalcedony Blue chalcedony Yellow chalcedony Rose chalcedony +50
$13.49 USD $14.99 USD
Aqua chalcedony Green onyx Amethyst Labradorite +1
$6.29 USD$14.39 USD
Carnelian Green chalcedony White chalcedony Smoky chalcedony +7
$8.09 USD$129.59 USD
Aqua chalcedony Carnelian Green onyx Amethyst +35
$1.79 USD$28.79 USD
Green chalcedony Blue chalcedony Rose chalcedony Aqua chalcedony +89
$3.59 USD $3.99 USD
Pink opal Opalite Swiss blue topaz Black onyx +14
$5.39 USD$83.69 USD
Purple jasper Lapis jasper Pink jasper Chrysoprase +56
$2.69 USD$43.19 USD
Amethyst Aqua chalcedony Black onyx Blue chalcedony +44